Правно известие

Този уебсайт е създаден с възможно най-голяма грижа. Юридическото лице, посочено в отпечатъка, проверява и актуализира съдържанието на всяка страница непрекъснато. Въпреки това е възможно информацията и свързаните с нея обстоятелства да са се променили с течение на времето. Изключва се всякаква отговорност за вреди, възникнали пряко или косвено от използването на този уебсайт, освен ако те не се основават на умисъл или груба небрежност.
Това се отнася и за всички уебсайтове, към които се препраща от този уебсайт чрез връзки. Отговорността за съдържанието и формата на тези уебсайтове остава за съответния оператор.

Уведомление за сигурност във връзка с комуникация по електронна поща

Предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да съхраняваме вашите лични данни така, че те да не са достъпни за трети страни или за широката общественост. Ако желаете да комуникирате с нас по електронна поща, трябва да ви уведомим, че този метод на комуникация няма да ни позволи да гарантираме напълно поверителността на предаваната информация. Поради това бихме препоръчали поверителната информация да ни бъде предоставяна изключително по пощата.

Авторски права и условия за ползване

Съдържанието и дизайнът на този уебсайт са защитени с авторски права.

Авторските права и правата за използване на снимките, изображенията, графиките и видеоклиповете ("произведенията") са собственост на LEONI AG ("LEONI") или на трети страни, които са ги предоставили на LEONI ("външни притежатели на авторски права").

Използването в какъвто и да е носител и по какъвто и да е начин - включително публикуване, редактиране, изтегляне, преструктуриране/промяна, включително на имена, размножаване, разпространение на копия или други видове използване, както и продажба и други видове прехвърляне - на снимки, изображения, графики и видеоклипове, които се съдържат в този уебсайт и не са били специално предоставени за тази цел в рубриката "Медиен център", по принцип е забранено без изричното писмено разрешение на LEONI и/или на външния носител на авторските права.

LEONI и/или външният(ите) носител(и) на авторските права предоставят на потребителя на "Медийния център" еднократно отменяемо, непрехвърляемо, неизключително и безплатно право, което по същество е ограничено до територията на Федерална република Германия и до преследването на съответната цел на произведенията, предоставени под заглавието "Медиен център", за вътрешни редакционни цели в печатни и онлайн медии. Доколкото външни носители на авторски права са се съгласили да разрешат използването само при допълнителни условия, тези допълнителни условия също трябва да бъдат спазвани и тези ограничения имат приоритет пред тези на LEONI, доколкото са по-строго определени; в конкретния случай се прави изрично позоваване на тези условия.
При повторно използване произведенията трябва да бъдат изтеглени отново от Медийния център.
Използването на произведенията в социалните медии (Facebook, Xing и др.) не е разрешено без предварително одобрение.
Всеки път, когато произведенията се използват в публикация, се посочва авторското право на източника: LEONI и/или текстът, посочен от външния носител на авторските права, трябва да бъде изрично посочен в конкретния случай.

За печатните медии изискваме предоставяне на копие за преглед, а за видео и електронни медии - уведомяване.
Всяко друго използване за рекламни, маркетингови или други цели, особено с търговски характер, както и издаването на под-разрешения, не е разрешено, освен ако това не е изрично договорено в писмена форма между съответния притежател на авторските права и потребителя.
Лицензи и/или права за използване на търговските марки или продуктите, изобразени в произведенията, и/или на интелектуалната собственост, въплътена в тях, и/или на правата на търговска собственост (напр. патенти, полезни модели, ноу-хау и др.), не се предоставят нито изрично, нито косвено в тази връзка.